Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65295
Title: Một số vấn đề bất cập và hướng hoàn thiện trong quy định pháp luật về xây dựng, cải tạo, phá dỡ nhà chung cư
Authors: Trần Linh Huân, Phạm Thị Minh Trang
Keywords: Nhà chung cư
Xây dựng nhà chung cư
Cải tạo nhà chung cư
Phá dỡ nhà chung cư
Abstract: Hoạt động xây dựng, cải tạo, phá dỡ nhà chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các cư dân đang sinh sống tại các chung cư, đặc biệt là tại các chung cư cũ, xuống cấp. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động trên chưa được thực hiện hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, bình luận và chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế trong quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động xây dựng, cải tạo, phá dỡ nhà chung cư, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.