Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65308
Title: Phát triển các hình thức hỗ trợ nhằm bảo vệ quyền lợi người nộp thuế - kinh nghiệm tại một số quốc gia và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thanh Tú
Keywords: Hình thức hỗ trợ
Chính sách
Hỗ trợ người nộp thuế
Người nộp thuế
Quyền lợi người nộp thuế
Abstract: Tại Việt Nam, phát triển các hình thức hỗ trợ người nộp thuế chưa đáp ứng được yêu cầu với sự phát triển của ngành thuế, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới như Hoa Kì, Canada, Mexico, Nhật Bản,.. trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người nộp thuế qua xây dựng các hình thức hỗ trợ như đại lý thuế, văn phòng thanh tra thuế, … Trên cơ sở kinh nghiệm các nước, bài viết đánh giá thực tiễn và yêu cầu phát triển mạng lưới hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị trong chính sách pháp luật và thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển các hình thức hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.
Issue Date: 2020-05-15
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.