Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65310
Title: Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh theo công ước viên 1980
Authors: Bùi Thị Quỳnh Trang
Keywords: Thiệt hại danh tiếng kinh doanh
Pháp nhân
CISG
Abstract: Hiện nay, vấn đề bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra trong khuôn khổ Công ước Viên 1980 (gọi tắt là CISG 1980) vẫn đang là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Điều này dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng áp dụng không thống nhất các quy định của CISG 1980 đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu được đặt ra tại Điều 7. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh, cụ thể là quy định của CISG 1980 về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với bên bị thiệt hại trong thực tiễn áp dụng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho bên bị thiệt hại nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.