Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65311
Title: Giám sát quyền lực nhà nước dưới triều đại hậu lê và những bào học cho việc xây dựng hệ thống giám sát quyền lực hiện nay
Authors: Lê Ngọc Phú
Keywords: Hậu Lê
Nhà nước
Kiểm soát quyền lực
Nho giáo
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những quan niệm, tư tưởng trong việc xây dựng hệ thống kiếm soát quyền lực nhà nước ở thời Hậu Lê và xác định cơ chế kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê. Chính sách kiểm soát quyền lực dưới thời Hậu Lê được tiến hành trên cơ sở những giá trị về quyền lực của Nho giáo, các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống xử phạt, khen thưởng rõ ràng. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số bài học và giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.