Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65312
Title: Giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai
Authors: Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh
Keywords: Giám sát
Phản biện xã hội
Sử dụng đất đai
Luật Đất đai
Đất đai
Abstract: Giám sát, phản biện xã hội được xem là yêu cầu tất yếu và bức thiết của một xã hội dân chủ. Trong đó, bảo đảm quyền giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật dần được đề cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân khi họ được pháp luật trao cho quyền tham gia vào việc đóng góp ý kiến cho các quyết định của Nhà nước (tham gia vào quá trình quản lý) và tham gia vào giám sát quá trình quản lý. Nhà nước ta thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường không tách rời với việc thay đổi chính sách quản lý đất đai. Pháp luật đất đai ra đời và sửa đổi bổ sung cùng với nhiều quy định mới nhằm dần hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về đất đai. Bài viết này tập trung làm rõ quy định giám sát, phản biện xã hội đối với quản lý và sử dụng đất đai, những kết quả và trở ngại của quy định này trên thực tế, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả của hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL43.20_Giam sat_phan bien xa hoi_qly va su dung dat dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.