Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65313
Title: Pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn của ban quản lý khu kinh tế trong việc bảo vệ môi trường tại khu kinh tế ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Sơn Hà
Keywords: Ban quản lý Khu kinh tế
Bảo vệ môi trường
Khu kinh tế
Abstract: Khu kinh tế (KKT) là khu vực có sự khác biệt về ranh giới với nhiều chức năng nhằm hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của quốc gia. Vì vậy, công tác quản lý về môi trường tại KKT cũng có những khác biệt với các khu vực khác với những yêu cầu rất khắt khe, đòi hỏi tính tổ chức cao. Tuy nhiên, hiện nay các quy định của pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý KKT về bảo vệ môi trường (BVMT) còn chồng chéo, bất cập. Do đó, nghiên cứu này hướng tới phân tích để đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao vai trò BVMT của Ban quản lý KKT.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.