Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65340
Title: Nâng cao vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Hà Quốc Trị
Keywords: Tham nhũng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ủy ban Kiểm tra
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Abstract: Thời gian qua, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, trong đó nổi bật là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có vị trí, vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, để đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân một cách thường xuyên, liên tục. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, cùng với sự tin tưởng của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Issue Date: 2018-07-20
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.