Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65345
Title: Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam
Authors: Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh
Keywords: Nhận biết thương hiệu
Chất lượng cảm nhận
Yêu thích thương hiệu
Dự định mua
Abstract: Bài viết với mục tiêu nghiên cứu mô hình cấu trúc tuyến tích với nhận thức thương hiệu (BAW), với chất lượng cảm nhận (PQ), yêu thích thương hiệu (BP) và dự định mua (PI). Mẫu được thu thập từ tic 329 khách hàng là chủ sở hữu các loại máy tính sách tay tại Việt Nam. Dự vào kết quả nghiên cứu tác giá đề ra một số hàm ý chính sách cho các nhà sản xuất cho thị trường máy tính sách tay ở Việt Nam.
Issue Date: 2013-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 197 tháng 11 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.