Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65358
Title: Nhận diện và hoàn chỉnh cơ chế kiểm soát việc trao, thực thi quyền lực ở nước ta hiện nay
Authors: Cao Văn Thống
Keywords: Kiểm soát
Cơ chế kiểm soát
Quyền lực
Abstract: Quyền lực là mối quan hệ giữa các thực thể hành động của đời sống xã hội, trong đó thực thể này có thể chi phối hoặc buộc thực thể khác phải phục tùng ý chí của mình nhờ sức mạnh, vị thế nào đó trong quan hệ xã hội. Vấn đề đặt ra là việc kiểm soát quyền lực thế nào để người ta không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng và không cần tham nhũng; để chống lại nguy cơ tha hóa quyền lực trong điều kiện hiện nay vì các nguy cơ tha hóa, như lạm quyền, lộng quyền... Bài viết trình bày nhận diện quyền lực và biểu hiện của sự tha hóa quyền lực ở nước ta hiện nay và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-02-19
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.