Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65375
Title: Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Authors: Tạ Quang Ngọc
Keywords: Phân định thẩm quyền
Chính quyền địa phương
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tổ chức chính quyền địa phương
Abstract: Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương vào hệ thống pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có những quy định cụ thể về chính quyền địa phương, việc phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương… đã tạo nền tảng pháp lý về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay. Bài viết trình bày nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương - cơ sở pháp lý cho việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; Một số vấn đề đặt ra trong phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2018-08-21
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.