Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65407
Title: Đề xuất các giải pháp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế
Authors: Nguyễn Thị Vũ Lan, Lê Thành Đạt
Trịnh Thị Hồng Lĩnh
Keywords: Ma túy học đường
Tuyên truyền pháp luật
Ma túy
Abstract: Tình hình về ma túy học đường ngày càng có xu hướng trẻ hóa và diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước cũng như địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thành phố Huế nói riêng. Trước tình trạng đó, một số cơ quan ban ngành đã có những quy định, kế hoạch về giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma túy học đường cho học sinh trên địa bàn thành phố Huế cũng được quan tâm và triển khai tổ chức, tuy nhiên còn mang nặng tính lý thuyết và nghiêng về tuyên truyền tác hại, đặc điểm của ma túy học đường mà chưa nhấn mạnh về quy định pháp luật. Chính vì vậy, bài viết bàn một số vấn đề lý luận về ma túy, thực trạng nhận thức về ma túy ở lứa tuổi trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế và đề xuất các giải pháp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường cho họ sinh trung học phổ thông đạt hiệu quả.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.