Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65409
Title: Pháp luật về cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập - thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Thành Phương
Keywords: Cho thuế đất
Đơn vị sự nghiệp công
Luật Đất đai năm 2013
Abstract: Trên cơ sở phân tích các quy định về cho thuê đất, những khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục về cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.