Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65419
Title: Kiểm soát giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương khi thực hiện phân quyền, phân cấp tại Việt Nam
Authors: Trương Hồng Quang
Keywords: Chính quyền địa phương
Kiểm soát chính quyền địa phương
Kiểm soát quyền lực
Phân cấp
Phân quyền
Abstract: Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam khi thực hiện phân quyền, phân cấp và đưa ra một số khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.