Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65425
Title: Yêu cầu phát triển bền vững trong việc thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương
Authors: Lê Thị Phúc
Keywords: Phát triển bền vững
Thực hiện pháp luật
Quy hoạch sử dụng đất
Thừa Thiên Huế
Sử dụng đất
Abstract: Phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu hiện nay. Trong thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất thì việc gắn với yêu cầu phát triển bền vững rất quan trọng vừa dảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo môi trường. Thừa Thiên Huế đang quá trình hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất trong tiến trình phát triển thành thành phố trực thuộc trung ương. Bài viết tập trung phân tích: Yêu cầu phát triển bền vững, thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.