Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65426
Title: Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao theo pháp luật Việt Nam
Authors: Mai Xuân Hợi
Keywords: Nhà đầu tư
Dự án BOT
Hợp đồng BOT
BOT
Abstract: Đầu tư theo hợp đồng BOT đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư (NĐT) và toàn xã hội. Điều này càng đặc biệt hơn khi Quốc Hội vừa thông qua Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư năm 2020 (Luật Đối tác công tư). Trong đó, vấn đề NĐT rất quan tâm là, quyền và nghĩa vụ của mình được quy định như thế nào khi bỏ vốn đầu tư theo hợp đồng BOT. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các quy định, đặc biệt là Luật Đối tác công tư nhận thấy, mốt số quy định về quyền và nghĩa vụ của NĐT vẫn còn những điểm bất cập. Vì lẽ đó, bài viết hướng tới phân tích để làm rõ những bất cập, từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của NĐT trong hợp đồng BOT.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.