Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65429
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người lao động
Authors: Đào Mộng Điệp
Keywords: Trách nhiệm
Xã hội
Doanh nghiệp
Người lao động
Pháp luật
Hội nhập
Abstract: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xem như “bản lề” để xây dựng văn hóa và thương hiệu của doanh nghiệp. Đặc biệt là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là vấn đề mấu chốt cơ bản để tạo ra sản phẩm chất lượng, xây dựng uy tín của doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, thực thi quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người lao động vẫn còn nhiều vấn đề bất cập tồn tại. Hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử được xem là những giải pháp nòng cốt đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.