Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65454
Title: Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ
Authors: Sơn Minh Thắng
Keywords: Đầu tư phát triển kinh tế
Bảo đảm an sinh xã hội
An sinh xã hội
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ
Dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ
Dân tộc thiểu số
Abstract: Tây Nam Bộ là một trong ba vùng trọng điểm của cả nước có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và đảng bộ, chính quyền các địa phương trong vùng đã tích cực phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực và những hạn chế cần khắc phục và bài học kinh nghiệm rút ra trong việc đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ
Issue Date: 2017-01-19
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.