Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65460
Title: Quy định về công tác luân chuyển cán bộ
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Luân chuyển
Công tác luân chuyển cán bộ
Luân chuyển cán bộ
Cán bộ
Abstract: Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Bài viết trình bày tóm tắt những nội dung chính của Quy định số 98.
Issue Date: 2017-10-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Quy định về công tác luân chuyển cán bộ_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.