Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65464
Title: Sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam
Authors: Lê Văn Cử
Keywords: Công nghiệp quốc phòng
Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam
Ngành công nghiệp quốc phòng
Công nghiệp quốc phòng
Abstract: Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm. Với tầm nhìn chiến lược, 13 ngày sau khi tuyên bố nền độc lập dân tộc, ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng (đơn vị tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay), với hai nhiệm vụ chính là: thu thập, mua sắm và tổ chức nghiên cứu, sản xuất vũ khí chuẩn bị cho đất nước bảo vệ chính quyền cách mạng và bước vào kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Bài viết trình bày ngành quân giới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước những thách thức lớn lao của dân tộc và vị trí, vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng được khẳng định và một số kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Issue Date: 2015-06-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.