Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65510
Title: Thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phí Hùng Cường, Lê Thanh Bình
Keywords: Tuyển dụng
Đội ngũ cán bộ
Cán bộ người dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”. Để thực hiện thành công các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo thế và lực cho cách mạng, vai trò của cán bộ nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được xem là một khâu then chốt, trọng yếu và có tính quyết định. Baif viết trình bày thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay; Một số giải pháp nhằm thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay
Issue Date: 2018-10-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.