Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65513
Title: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn Đông
Keywords: Cải cách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Mô hình một cửa
Một cửa liên thông
Địa bàn Hà Nội
Abstract: Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, xây dựng mô hình bộ phận một cửa ở các cấp, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách để giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của nhân dân.
Issue Date: 2018-12-25
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.