Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65518
Title: Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Thế Trung
Keywords: Dân chủ
Phát huy dân chủ
Abstract: Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới. Bài viết trình bày kết quả thực hiện phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; những hạn chế, bất cập cần khắc phục và những giải pháp lớn về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2019-10-22
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.