Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65521
Title: Thực trạng và giải pháp xây dựng hiệu quả chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Anh Tuấn
Keywords: Đô thị
Chính quyền đô thị
Abstract: Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh, nên việc xây dựng chính quyền đô thị là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, lộ trình, cách thức triển khai phải được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện để hướng tới xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới. Bài viết trình bày những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập; Những yêu cầu cấp bách; Một số giải pháp để chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả.
Issue Date: 2021-02-13
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.