Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65523
Title: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Vĩnh Tân
Keywords: Cải cách chế độ công vụ
Công chức
Chế độ công vụ
Abstract: Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để họ có đầy đủ phẩm chất, năng lực mới theo yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện. Bài viết trình bày sơ lược về công vụ, công chức ở Việt Nam; Cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam: Kết quả, nguyên nhân và thách thức và việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2017-11-10
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.