Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65524
Title: Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay
Authors: Nguyễn Đức Hạt
Keywords: Đánh giá cán bộ
Quy hoạch cán bộ
Đào tạo bồi dưỡng cán bộ
Luân chuyển cán bộ
Bố trí sử dụng cán bộ
Abstract: Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng. Thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ đã chứng minh điều đó. Vấn đề trọng tâm của đổi mới công tác cán bộ chính là ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ, thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài. Đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cơ cấu, chức năng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Bài viết trình bày về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ; Xây dựng, thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài.
Issue Date: 2017-10-31
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.