Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65527
Title: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
Authors: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Keywords: Phong trào thi đua yêu nước
Phong trào thi đua
Thi đua yêu nước
Abstract: Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Kể từ đó đến nay, các phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển sôi nổi và rộng khắp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước - sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; Một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục; Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.
Issue Date: 2020-12-11
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.