Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65528
Title: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo kinh tế của Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Lãnh đạo kinh tế
Kinh tế
Phương thức lãnh đạo kinh tế
Lãnh đạo kinh tế của Đảng
Lãnh đạo kinh tế
Abstract: Có thể nói, gần 30 năm đổi mới vừa qua, thành tựu lý luận kinh tế quan trọng nhất của Đảng là lý luận và tổ chức thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Issue Date: 2014-05-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.