Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65530
Title: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới
Authors: Trương Thị Mai
Keywords: Công tác dân vận
Đổi mới công tác dân vận
Dân vận
Abstract: Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, trước đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước cần đổi mới, nâng cao hiệu quả. Bài viết trình bày nội dung công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước - trọng tâm đổi mới công tác dân vận của Đảng và việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-03-09
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.