Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65534
Title: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Authors: Nguyễn Đức Hà
Keywords: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
Hội nghị Trung ương 4
Trung ương 4
Xây dựng Đảng
Abstract: Bám sát Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và rà soát kế hoạch, biện pháp sửa chữa khuyết điểm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị...chính là yếu tố quyết định với việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Issue Date: 2014-02-20
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.