Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65535
Title: Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên
Authors: Lê Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Phương
Keywords: Nâng cao bản lĩnh chính trị
Đảng viên
Bản lĩnh chính trị
Cán bộ
Abstract: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trước bất kỳ tình huống nào”. Trước yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng Đảng, cần nhận thức, quán triệt và có các giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Bài viết trình bày việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên - nhân tố bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; Quan điểm của Đảng về xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2016-05-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.