Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65536
Title: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Authors: Nguyễn Kim Hùng
Keywords: Công tác cán bộ
Cán bộ
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Nghị quyết Trung ương 4
Abstract: Đổi mới công tác xây dựng Đảng là đổi mới đồng bộ, toàn diện, trong đó đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, là phần việc quyết định thành bại của công tác xây dựng Đảng. Có thể thấy bản chất của đổi mới chính trị nói chung, đổi mới công tác xây dựng Đảng nói riêng cốt lõi là bắt đầu từ đổi mới công tác cán bộ - đổi mới, chỉnh đốn “việc gốc của Đảng”, nhất trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
Issue Date: 2017-03-14
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.