Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65538
Title: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn trong tình hình hiện nay
Authors: Phùng Đông
Keywords: Mặt trận Tổ quốc
Nông thôn
Tổ chức chính trị - xã hội
Cơ sở nông thôn
Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn
Abstract: Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn có những hoạt động hiệu quả và thiết thực, góp phần làm cho cơ sở nông thôn nước ta có nhiều thay đổi sâu sắc, theo hướng tích cực. Bài viết trình bày về hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn thời gian qua; Một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn.
Issue Date: 2016-11-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.