Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65539
Title: Tiếp tục quyết liệt triển khai xây dựng Chính phủ điện tử
Authors: Duy Duẩn
Keywords: Xây dựng Chính phủ điện tử
Chính phủ điện tử
Abstract: Việc xây dựng Chính phủ điện tử sẽ tiếp tục được triển khai một cách quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ với mục tiêu cao nhất là tăng độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết trình bày về Chính phủ điện tử trong cải cách hành chính; Quyết liệt triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào thử nghiệm Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Issue Date: 2018-03-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.