Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65541
Title: Tiêu chuẩn “về chính trị, tư tưởng” đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Authors: Đoàn Thế Hanh
Keywords: Tiêu chuẩn
Tư tưởng
Tiêu chuẩn chính trị
Ban Chấp hành Trung ương
Bộ Chính trị
Ban Bí thư quản lý
Abstract: Nắm vững và thực hiện nghiêm những tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo nói chung, lãnh đạo cao cấp nói riêng là việc làm có ý nghĩa căn bản, hết sức quan trọng đối với cán bộ và những người làm công tác cán bộ của Đảng. Bài viết trình bày về tiêu chuẩn đối với người được xem xét bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao phải có nhận thức và hành xử đúng theo các tiêu chuẩn chính trị, tư tưởng và Trách nhiệm của những người làm công tác cán bộ trong tham mưu để bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp.
Issue Date: 2020-06-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.