Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65543
Title: Tìm hiểu quan điểm của Ph. Ăng-ghen về lập trường của những người xã hội chủ nghĩa đối với tiểu nông và suy nghĩ về kinh tế nông hộ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ Thế Tùng
Keywords: Ph. Ăng-ghen
Người xã hội chủ nghĩa
Xã hội chủ nghĩa
Tiểu nông
Kinh tế nông hộ
Abstract: Trong tác phẩm “Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức”, Ph. Ăngghen đưa ra lập trường của những người xã hội chủ nghĩa đối với người tiểu nông, và những người xã hội chủ nghĩa sẽ phải hành động như thế nào đối với họ, khi đã giành được chính quyền. Chúng ta cần vận dụng sáng tạo quan điểm của Ph. Ăng-ghen về vấn đề này vào phát triển kinh tế nông hộ ở Việt Nam hiện nay, vì kinh tế nông hộ ở nước ta có những nét đặc thù, khác với kinh tế tiểu nông ở Tây Âu.
Issue Date: 2016-12-22
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.