Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65544
Title: Tính tiên phong, gương mẫu - từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến thực tiễn hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Hào
Keywords: Tính tiên phong
Tính gương mẫu
Đảng Cộng sản
Abstract: Theo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản thì tính tiên phong của người cộng sản là sự vượt lên trước người khác, gương mẫu, đi đầu, dẫn đường, chỉ lối về mặt lý luận cách mạng và hành động thực tiễn. Tính tiên phong thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản và cũng là phẩm chất đặc trưng của người đảng viên cộng sản. Tính tiên phong do mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng đòi hỏi, gắn với từng giai đoạn lịch sử. Người đảng viên không có hoặc suy giảm tính tiên phong, gương mẫu thì không còn xứng đáng là người đảng viên cộng sản nữa. Bài viết trình bày về Tiên phong là bản chất của Đảng Cộng sản và thực tiễn hiện nay và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên là đòi hỏi cấp bách trong điều kiện hiện nay.
Issue Date: 2018-12-21
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.