Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65862
Title: Tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu ngành máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Vân Nga, Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Khắc Minh, Trần Đình Toàn
Keywords: Thương mại
Tỷ giá hối đoái
Xuất khẩu
Ngành máy tính
Sản phẩm điện tử
Linh kiện điện tử
Việt Nam
Abstract: Sử dụng số liệu theo quý từ quý I năm 2003 đến quý IV năm 2017, dựa trên phân tích định lượng theo chuỗi thời gian, nghiên cứu này xem xét tác động của dao động tỷ giá hối đoái và một số nhân tố khác đến giá trị xuất khẩu ngành máy tính, sản phẩm điện tử và kiện điện tử của Việt Nam. Từ kết quả phân tích định lượng, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động xuất khẩu trong nhóm ngành hàng, từ đó giúp cải thiện hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 4(515) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.