Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65923
Title: Pháp luật thuế trong nền kinh tế chia sẻ
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Pháp luật thuế
Thuế
Kinh tế chia sẻ
Abstract: Bài viết phân tích những ảnh hưởng, tác động của nền kinh tế chia sẻ đến hoạt động quản lý thuế và nêu ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế điều chỉnh đối với động này. Cấu trúc của bài viết gồm: i) Đặt vấn đề về kinh tế ii) Những vấn đề đặt ra cho việc điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế chia sẻ iii) Thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam và iv) Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thuế đối với kinh tế chia sẻ.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.7(399).21.Phap luat thue_nen kinh te chia se.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.