Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66029
Title: Khủng bố không gian mạng và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Đặng Nhật Duy
Keywords: Khủng bố không gian mạng
Luật An ninh mạng
An ninh
Đe dọa an ninh
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu các định nghĩa về “khủng bố không gian mạng” nhằm đưa ra được một định nghĩa của “khủng bố không gian mạng toàn diện và phù hợp tối đa có thể. Tiếp đó, bài viết chỉ ra những hạn chế trong pháp luật quốc tế Việt Nam và trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển một khung pháp lý quốc gia về phòng, chống khủng bố không gian mạng chặt chẽ và tối ưu, hướng tới thúc đẩy hiệu quả quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các Quốc gia, tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế khác về phòng, chống khủng bố không gian mạng.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật & Phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCPLTTOL_Khung bo khong gian mang va khuyen nghi cho VN_09.2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.