Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66033
Title: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình nhà nước
Authors: Dương Thu Hương
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Hành chính nhà nước
Trách nhiệm giải trình nhà nước
Abstract: Trách nhiệm giải trình nhà nước là giá trị chung của quản trị công. Trách nhiệm giải trình được coi là một trong những giá trị cơ bản, là dấu hiệu của một xã hội dân chủ hiện đại. Giải mã các vấn đề lý luận liên quan đến trách nhiệm giải trình nhà nước là điều cần thiết. Vì vậy, nội dung bài viết xoay quanh các vấn đề lý luận liên quan đến trách nhiệm giải trình, trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước, mối quan hệ giữa trách nhiệm giải trình với pháp quyền và dân chủ.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 18 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.