Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66137
Title: Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
Authors: Phạm Tuấn Anh
Keywords: Quốc hội
Công dân
Quản lý nhà nước
Quyền quản lý nhà nước
Abstract: Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một quyền chính trị - pháp lý quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật nước ta. Trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, bảo đảm và thúc đẩy quyền tham gia quản lí nhà nước của công dân là một trong những nhân tố khẳng định tính chất pháp quyền của Nhà nước, là mục tiêu và là yêu cầu đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân còn gặp nhiều khó khăn.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.