Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66259
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định Viện kiểm sát Nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam
Authors: Ngô Hùng Thái
Keywords: Cơ sở
Chế định Viện kiểm sát nhân dân
Hiến pháp
Abstract: Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp lần đầu tiên quy định về chế định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), và từ đó đến nay, qua các Hiến pháp 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013, chế định này tiếp tục được ghi nhận và là cơ sở cho sự tồn tại của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, VKSND thể hiện là thiết chế quan trọng trong thực hiện quyền lực nhà nước. Do đó, việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của chế định VKSND trong Hiến pháp Việt Nam là điều rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa.
Issue Date: 2018-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số 4 (24) năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHKS.4.24.18.Ly luan_thuc tien_che dinh KSND_Hien phap_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 289,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.