Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66443
Title: Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Lê Ngọc Duy, Bùi Thị Thanh Huyền
Keywords: Cơ quan nhà nước
Bộ máy nhà nước
Hiến pháp năm 2013
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện một số quy định về các cơ quan trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013, góp phần hoàn thiện Hiến pháp năm 2013.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số 4 (40) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.