Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66460
Title: Kinh nghiệm về củng cố và bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mới từ Cộng hòa Ấn Độ
Authors: Nguyễn Văn Dương
Keywords: Độc lập dân tộc
Cộng hòa Ấn Độ
Kinh tế thị trường
GDP
Kinh tế tư nhân
Chính trị
Văn hóa mềm
Hành động phía Đông
Quốc phòng
Tiềm lực quốc phòng
Abstract: Độc lập - tự do là khát vọng mãnh liệt của con người và độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của một quốc gia, bảo vệ độc lập là nhiệm vụ cao nhất của mọi quốc gia, nhất là đối với các nước mới giành lại được độc lập, điểm xuất phát thấp. Quá trình củng cố và bảo vệ độc lập dân tộc của Ấn Độ từ 1991 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển đất nước.
Issue Date: 2017-07-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.