Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66508
Title: Nâng cao năng lực và hiệu quả duy trì mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri của Đại biểu dân cử ở VNam hiện nay
Authors: Trương Vĩnh Khang
Keywords: Đại biểu dân cử
Cử tri
Tiếp xúc cử tri
Abstract: Việc duy trì mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri là linh hồn của dân chủ đại diện. Đó là sự liên hệ mang tính biểu tượng cao về nhận thức và niềm tin của các cử tri về việc mình được đại diện bởi đại biểu dân cử thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác của đại biểu dân cử. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri cũng như các điều kiện đảm bảo giữ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số chuyên đề 4 (43) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.