Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66539
Title: Ghế dành riêng cho nữ giới tham gia cơ quan dân cử ở một số nước châu Á
Authors: Lương Thu Hiền
Keywords: Nữ giới
Cơ quan dân cử
Châu á
Ứng cử viên nữ
Hạn ngạch tự nguyện
Đảng chính trị
Ápganítxtan
Ấn Độ
Pakítxtan
Bănglađét
Abstract: Thực tiễn cho thấy, muốn tăng tỷ lệ nữ giới trong các cơ quan dân cử, việc học hỏi kinh nghiệm áp dụng các biện pháp hành động tích cực về hạn ngạch giới là đặc biệt quan trọng. Hạn ngạch giới có ba hình thức chính là (1) ghế dành riêng; (2) hạn ngạch ứng cử viên nữ; và (3) hạn ngạch tự nguyện của các đảng chính trị. Bài viết tập trung bàn về ghế dành riêng cho nữ giới vào cơ quan dân cử và chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Ápganítxtan, Ấn Độ, Pakítxtan, và Bănglađét về việc áp dụng ghế dành riêng cho nữ giới và rút ra các kinh nghiệm cho Việt Nam khi cân nhắc áp dụng biện pháp này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2017
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.