Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66836
Title: Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Phùng Trọng Quế
Keywords: Giao nhận vận tải đường bộ
Giao nhận vận tải
Logistics
Điều kiện kinh doanh
Abstract: Dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ nói riêng và giao nhận vận tải hay logistics nói chung ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia. Đây là ngành dịch vụ có đối tượng đa dạng, phức tạp và luôn vận động, biến đổi, đòi hỏi pháp luật cần có những điều chỉnh thích hợp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi. Bài viết nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện pháp lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ theo pháp luật Việt Nam dưới góc độ bảo đảm quyền tự do kinh doanh cũng như các yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở nước ta.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học Kiểm sát
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHKS.3.48.21.Pluat_kinh doanh dich vu_van tai duong bo_PLVNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.