Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66889
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa biển, đảo Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Authors: Bùi Hoài Sơn
Keywords: Quản lý văn hóa
Văn hóa biển, đảo
Abstract: Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển bền vững, thịnh vượng thì một trong những giải pháp cấp thiết hiện nay là nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa biển, đảo, qua đó giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển, đảo, xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển, là cơ sở cho sự bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Issue Date: 2021-10-12
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.