Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66996
Title: Hợp tác công - tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Authors: Việt Tùng
Keywords: Công - tư
Hợp tác công - tư
Hạ tầng giao thông
Giao thông
Abstract: Hình thức hợp tác công - tư giúp giảm áp lực ngân sách đầu tư công và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bài viết phân tích thực tế triển khai các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công - tư chưa đạt được hiệu quả và chưa phát huy tối đa tiềm năng của hình thức đầu tư này. Do đó, để phát triển thành công hình thức này, tạo đà cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, rất cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt.
Issue Date: 2019-04-25
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.