Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67139
Title: Tham gia vào các FTA, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu bền vững
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: FTA
Tổ chức Thương mại thế giới
Xuất nhập khẩu
Bền vững
Abstract: Bài viết phân tích những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đề xuất giải pháp thúc đẩy trong bối cảnh tham gia Tổ chức Thương mại thế giới.
Issue Date: 2018-01-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.